About Journal

Journal of University of Electronic Science and Technology of China(Start in 1959, Bimonthly)

Supervisor: Ministry of Education of the People's Republic of China

Host unit: University of Electronic Science and Technology

Editor-in-Chief: Zhou Tao

Editorial Director: Tian Jiang

ISSN 1001-0548

CN 51-1207/TN

Tel: 028-83202308,83207559

Email: xuebao@uestc.edu.cn

View Archive Issues

NewsMORE
Latest Articles
Current Articles
Comments to Special Topic Articles
Editorial Board of Special Topic
2023, 52(3): 321-321. doi: 10.12178/1001-0548.202303000
Abstract(76) HTML(49) PDF 234KB(6)
Key Technologies for Detecting Acoustic Quantum States in One-Dimensional Optomechanical Crystal Nanobeam
XIA Ziwei, TANG Jindao, JIANG Qinyuan, CHEN Peiqin, LI Hao, ZHOU Qiang, YOU Lixing, WANG You, SONG Haizhi, GUO Guangcan, DENG Guangwei
2023, 52(3): 322-330. doi: 10.12178/1001-0548.2023007
Abstract(364) HTML(198) PDF 1990KB(34)
Dual Channel Quantum Pulse Coupled Neural Network
WANG Zhaobin, XU Minzhe
2023, 52(3): 331-340. doi: 10.12178/1001-0548.2022101
Abstract(248) HTML(103) PDF 2080KB(47)
Information Hiding Based on Quantum Schur Transformation and Images
HU Wanbin, LIAO Wei, LIU Zhixin, DONG Yumin
2023, 52(3): 341-347. doi: 10.12178/1001-0548.2022270
Abstract(198) HTML(75) PDF 1016KB(20)
Adaptive False Contour Elimination Filter-Based Bit Depth Enhancement
PENG Changmeng, XIA Maohan, HUANG Xiaoyang, FU Zhizhong, XU Jin, LI Xiaofeng
2023, 52(3): 348-356. doi: 10.12178/1001-0548.2022169
Abstract(379) HTML(138) PDF 1038KB(29)
A Full-Level Context Squeeze-and-Excitation ROI Extractor for SAR Ship Instance Segmentation
ZHANG Tianwen, ZHANG Xiaoling, SHAO Zikang, ZENG Tianjiao
2023, 52(3): 357-365. doi: 10.12178/1001-0548.2022415
Abstract(286) HTML(98) PDF 3075KB(23)
Construction of Optimal Locally Repairable Codes Based on RBIBD
WANG Jing, LI Jinghui, YANG Jiarong, WANG E
2023, 52(3): 366-371. doi: 10.12178/1001-0548.2022158
Abstract(219) HTML(106) PDF 752KB(14)
New Three-Dimensional Integrated RF-Analog-Digital Microsystem
ZHANG Junzhi, YANG Jin, ZHANG Qiang, CAO Xuesong, ZHU Jian
2023, 52(3): 372-378. doi: 10.12178/1001-0548.2022236
Abstract(293) HTML(2323) PDF 11742KB(19)
Detail Enhancement-Based Fusion Network for Multi-Energy Digital Radiography Images
LIU Yi, LIU Yuhang, YAN Rongbiao, GUI Zhiguo
2023, 52(3): 379-389. doi: 10.12178/1001-0548.2022127
Abstract(319) HTML(309) PDF 1911KB(20)
A Chinese NER Model Based on BERT with Multi Knowledge Graph Fusion and Embedding
ZHANG Fengli, HUANG Xin, WANG Ruijin, ZHOU Zhiyuan, HAN Yingjun
2023, 52(3): 390-397. doi: 10.12178/1001-0548.2021400
Abstract(365) HTML(169) PDF 1282KB(29)
User Identity Identification Technologies and Challenges for Network Security Governance
ZHANG Guangsheng, KANG Zhao, TIAN Ling
2023, 52(3): 398-412. doi: 10.12178/1001-0548.2022106
Abstract(258) HTML(77) PDF 605KB(19)
A Constructive Learning Differential Evolution Algorithm for Partially Separable Function Optimization Problems
CHEN Zuohan, CAO Jie, ZHAO Fuqing, ZHANG Jianlin
2023, 52(3): 413-422. doi: 10.12178/1001-0548.2022082
Abstract(305) HTML(126) PDF 1450KB(19)
A Speech Emotion Recognition Method Based on Lightweight Capsule Network
WANG Ying, GAO Sheng
2023, 52(3): 423-429. doi: 10.12178/1001-0548.2022086
Abstract(264) HTML(99) PDF 879KB(24)
Short-Term User Load Forecasting Based on Deep Random Forest: Take Jinhua City as an Example
HU Zhaolong, HU Junjian, PENG Hao, HAN Jianmin, ZHU Xiangbin, DING Zhiguo
2023, 52(3): 430-437. doi: 10.12178/1001-0548.2022172
Abstract(303) HTML(172) PDF 1130KB(28)
Fast Prototyping and Characterization of MoS2 Inverter Enabled by Dry Transfer
LIANG Yachun, DENG Qingyang, JIAO Chenyin, XU Bo, ZHU Jiankai, XIAO Fei, XIA Juan, WANG Zenghui
2023, 52(3): 438-443. doi: 10.12178/1001-0548.2022147
Abstract(239) HTML(83) PDF 1085KB(11)
Design of ±16 g Three-Mass Three-Axis MEMS Capacitive Accelerometer
HU Yong, LI Shaorong, GUO Wei, JIANG Ting, GUO Xiaowei, ZOU Li, REN Yinghui, LIANG Jie
2023, 52(3): 444-450. doi: 10.12178/1001-0548.2022240
Abstract(244) HTML(109) PDF 1313KB(21)
Simulation and Optimization of the Interdigital Structure of a UV Sensor Patch
WEN Dandan, CHEN Yixin
2023, 52(3): 451-457. doi: 10.12178/1001-0548.2022078
Abstract(358) HTML(150) PDF 1614KB(36)
A Review of Research on Bearing and Its Reliability for EMU Trains
HUANG Hongzhong, CAI Wubin, YANG Yuanjian, ZHOU Hongming, DENG Zhiming, HUANG Tudi
2023, 52(3): 458-474. doi: 10.12178/1001-0548.2022216
Abstract(554) HTML(254) PDF 950KB(31)
Dynamics Modeling and Synchronization Control of Clamped-Clamped Beam MEM Silicon Resonator
CHANG Shujun, SUN Jiawei
2023, 52(3): 475-480. doi: 10.12178/1001-0548.2022371
Abstract(271) HTML(186) PDF 1566KB(22)