About Journal

Journal of University of Electronic Science and Technology of China(Start in 1959, Bimonthly)

Supervisor: Ministry of Education of the People's Republic of China

Host unit: University of Electronic Science and Technology

Editor-in-Chief: Zhou Tao

Editorial Director: Tian Jiang

ISSN 1001-0548

CN 51-1207/TN

Tel: 028-83202308,83207559

Email: xuebao@uestc.edu.cn

View Archive Issues

NewsMORE
Latest Articles
Current Articles
A Review of the Applications and Development Trends of Electromagnetic Spectrum Space
XIE Chunmao, ZHANG Chuan, HUANG Ming, LIU Hongjun, LI En, YANG Shiwen
2024, 53(2): 161-173. doi: 10.12178/1001-0548.2023059
Abstract(3787) HTML(1102) PDF 4246KB(49)
Effect of Low-Voltage Si MOSFETs on Short-Circuit Characteristics of SiC/Si Cascode Devices
ZHOU Yuming, CHU Jinkun, ZHOU Jiahui
2024, 53(2): 174-179. doi: 10.12178/1001-0548.2023050
Abstract(3325) HTML(1345) PDF 1482KB(25)
A Self-Formed Silicon Surface Microstructure: Surface Characterization and Potential Applications
LI Jiacheng, LIU Shuang, WU Shenglan, LIU Yong, ZHONG Zhiyong
2024, 53(2): 180-184. doi: 10.12178/1001-0548.2022206
Abstract(2699) HTML(767) PDF 892KB(84)
A 16-Bit Low Power SAR ADC with 110 dB Spurious Free Dynamic Range
XING Xianglong, WANG Qian, KANG Cheng, PENG Jiangling, LI Qing, YU Jun
2024, 53(2): 185-193. doi: 10.12178/1001-0548.2023272
Abstract(4086) HTML(1591) PDF 2424KB(29)
Pipeline Design of LDPC Decoder Based on Frame-Interleaving
HAN Guojun, YANG Weize, YE Zhenliang, ZHAI Xiongfei, SHI Zhiping
2024, 53(2): 194-200. doi: 10.12178/1001-0548.2023023
Abstract(4172) HTML(1176) PDF 771KB(13)
Blind Recognition for Composite Modulation Signal Based on Frequency-Domain Data Compressed Sensing
HE Ling, YANG Pengfei, YAN Xiao, ZHONG Xunuo, BAI Taili
2024, 53(2): 201-209. doi: 10.12178/1001-0548.2023096
Abstract(3473) HTML(1369) PDF 2445KB(25)
Design of Dual-Function Radar Communication System Based on Delay Breakpoint Mapping FMCW
XU Rui, WEN Ruiming, HUANG Zihan, LI Gang, WEN Guangjun
2024, 53(2): 210-218. doi: 10.12178/1001-0548.2023171
Abstract(2968) HTML(734) PDF 1555KB(42)
High-Speed Signal Transmission Synchronization Method Between FPGAs in Digital Oscilloscopes
GAO Yuan, ZHAO Yu, WANG Houjun, YE Peng
2024, 53(2): 219-226. doi: 10.12178/1001-0548.2023320
Abstract(2912) HTML(760) PDF 2435KB(40)
Nonlinear System Prediction Method of Physical Neural Networks Based on Frequency Domain Control Constraints
QIAN Kui, SONG Aiguo, TIAN Lei
2024, 53(2): 227-234. doi: 10.12178/1001-0548.2023036
Abstract(2734) HTML(860) PDF 3503KB(13)
Research on Pedestrian Re-Identification Data Augmentation Method Based on Multi-Factor Guidance
LIU Zhigang, ZHANG Guohui, GAO Yue, LIU Miaomiao
2024, 53(2): 235-242. doi: 10.12178/1001-0548.2023056
Abstract(2840) HTML(660) PDF 2352KB(11)
Entity-Relationship Joint Extraction Model Infused with Reinforcement Learning
ZHAI Sheping, LI Hang, KANG Xinnian, YANG Rui
2024, 53(2): 243-251. doi: 10.12178/1001-0548.2023107
Abstract(2865) HTML(933) PDF 973KB(9)
3D Face Recognition Based on Key Feature Enhancement Mechanism
WANG Qi, QIAN Weizhong, LEI Hang, WANG Xupeng
2024, 53(2): 252-258. doi: 10.12178/1001-0548.2023012
Abstract(4574) HTML(1059) PDF 849KB(41)
Extractive Document Summarization Model Based on Heterogeneous Graph and Keywords
ZHU Qilin, WANG Yu, XU Jian
2024, 53(2): 259-270. doi: 10.12178/1001-0548.2023019
Abstract(2735) HTML(733) PDF 857KB(6)
Analysis of Gender Differences in Market Influence of Chinese Film Actors and Actresses
ZHAO Shiyue, ZHOU Tao, HAN Xiaopu, ZHOU Yinzuo
2024, 53(2): 271-276. doi: 10.12178/1001-0548.2023053
Abstract(2749) HTML(872) PDF 621KB(23)
Analysis of Time-Delay SEQS Model Based on Multi-Layer Network with Active Nodes
CAO Lingling, YANG Hongchun, GAO Yachun, ZHANG Hu, YANG Chun, FU Chuanji
2024, 53(2): 277-283. doi: 10.12178/1001-0548.2023062
Abstract(2823) HTML(826) PDF 995KB(10)
Research on Mathematical Model of Quantum Fuzzy Information Management
ZHANG Shibin, HUANG Chenyi, LI Xiaoyu, ZHENG Fangcong, LI Chuang, LIU Zhaolin, YANG Yongxi
2024, 53(2): 284-290. doi: 10.12178/1001-0548.2022355
Abstract(2632) HTML(795) PDF 906KB(8)
Probabilistic Teleportation of Arbitrary Three-Particle GHZ and W State
WANG Haozhen, TAN Xiaoqing, XU Qingshan, BAO Daipengwei
2024, 53(2): 291-298. doi: 10.12178/1001-0548.2022356
Abstract(4934) HTML(1388) PDF 716KB(45)
Neural Mechanism Subserving Memory of Chinese Abstract and Concrete Words
YAN Jing, LI Wenjuan, ZHANG Tingting, ZHANG Junjun, JIN Zhenlan, LI Ling
2024, 53(2): 299-306. doi: 10.12178/1001-0548.2023103
Abstract(2979) HTML(1130) PDF 1469KB(18)
Dual-Path Vision Transformer for Auxiliary Diagnosis of Acute Ischemic Stroke
ZHANG Taohong, GUO Xueqiang, ZHENG Han, LUO Jichang, WANG Tao, JIAO Liqun, TANG Anying
2024, 53(2): 307-314. doi: 10.12178/1001-0548.2023081
Abstract(2994) HTML(958) PDF 1257KB(8)
Application of Machine Learning to Parkinson’s Disease Diagnosis
LI Xi, JIANG Meng
2024, 53(2): 315-320. doi: 10.12178/1001-0548.2023180
Abstract(2942) HTML(988) PDF 372KB(18)